„Chcemy mądrze decydować o swojej wsi”

MPiPS

Z dniem 1.09.2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Chcemy mądrze decydować o swojej wsi”,

finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet III Aktywni obywatele, Działanie Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne.

Projekt jest  realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „Jędrek”w partnerstwie z Gminą Jakubów.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Jakubów w rozwiązywaniu problemów swoich sołeckich społeczności. Celami szczegółowymi są:

* zwiększenie motywacji mieszkańców gminy do współdecydowania o życiu wiejskich społeczności,

* zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy Funduszem Sołeckim i udziałem w zebraniach wiejskich

* podniesienie wiedzy i umiejętności w wykorzystaniu środków Funduszu Sołeckiego.

Projekt jest skierowany do 29 mieszkańców gminy Jakubów aktywnych na rzecz lokalnej społeczności i pełniących funkcje społeczne w gminie Jakubów – na przykład sołtysa, radnej/ego, członkini koła gospodyń wiejskich lub członka organizacji pozarządowej. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z 3 szkoleń: o ustawie o Funduszu Sołeckim, o ustawie o samorządzie gminnym (8 godzin każde szkolenie) i szkolenia z podstaw obsługi programu Microsoft Word i Internetu (15 godzin). Jakubowscy liderzy będą też mieli okazję spotkać się z Sołtysem Roku 2010, p. Piotrem Sendeckim, w ramach dwudniowej wizyty studyjnej w gminie Hrubieszów i zobaczyć przykłady wykorzystania Funduszu Sołeckiego.

Projekt zakończył się 31 XII 2014 roku.